آلبوم تصاویر

  •  

  • ادواردو ربویار

  • نینو دپورا و فرناندو ایواساکی

  • نینو دپورا

  • خاویر گومز

  • دکتر سیمون آیوازیان

  • هم نوازی با خانم بیتا قاسمی

  • اجرا در سالن سان پابلو کریستینا هرن به همراه اساتید